Ocena ryzyka zawodowego

Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w firmie, to obowiązek
każdego pracodawcy. Każdy pracownik powinien zostać zapoznany z dokonaną Oceną Ryzyka
Zawodowego. Z wielką przyjemnością opracujemy dla Państwa dokumentację związaną z Oceną
Ryzyka Zawodowego. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie oraz rzetelnie, opisując
wszystkie zagrożenia na danym stanowisku pracy, proponując rozwiązania, które zmniejszą poziom
ryzyka zawodowego.
Czym jest ryzyka zawodowe?
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z
wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
pracy lub sposobu wykonywania pracy  wg (§ 2 pkt 7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp z późn. zm., (tekst jedn. Dz. U.
2003 r., nr 169, poz. 1650) ze zm.

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This