Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

W każdym zakładzie pracy na pracownikach oraz pracodawcach spoczywają
pewne obowiązki, jak również przysługują im pewne prawa. Pracodawca, aby umożliwić
pracownikowi realizowanie powierzonych według umowy zadań, zobowiązany jest do
zapewnienia jak najlepszych warunków pracy. Z kolei pracownik zobligowany jest do
wykonywania powierzonych mu czynności w taki sposób, by nie doprowadzić do wypadku.
Z tego względu zarówno pracodawcy jak i pracownicy powinni mieć świadomość jak w miejscu pracy uniknąć zagrożeń w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Jak tego dokonać?
Przeprowadzając wśród pracowników doskonale Nam wszystkim znane szkolenia BHP. Zorganizowane przez pracodawcę szkolenie BHP ma na celu uświadomić
pracownikowi, jakie czekają go zagrożenia na stanowisku pracy oraz jak im zapobiec.
Zatem jak wyglądają szkolenia BHP i kto musi je odbyć? Na te i inne pytania postaramy się
odpowiedzieć w tym artykule.

1. Szkolenie BHP, co kryje się pod tym skrótem?

Szkolenie BHP czyli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, to nic innego jak
zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Przepisy te określają
również warunki jakie powinny panować w firmie lub zakładzie pracy, aby pracownicy mieli
higieniczne środowisko pracy. Tak więc BHP ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę
pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym.

2. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Prawo w Polsce uwzględnia dwa rodzaje szkoleń:
• szkolenia wstępne, oraz
• szkolenia okresowe

3. Wstępne szkolenie BHP

Co charakteryzuje wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne, czyli pierwsze szkolnie BHP w myśl Kodeksu pracy art.2373§ 1
jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w celu zapoznania go z
zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi całej firmie oraz na wykonywanym stanowisku
Na wstępne szkolenie BHP składa się:
• instruktaż ogólny, czyli część ogólna przepisów BHP
• instruktaż stanowiskowy, czyli zasady pracy na danym stanowisku

Kiedy pracownik jest zwolniony z wstępnego szkolenia BHP?

Nowy pracownik może zostać zwolniony z wstępnego szkolenia BHP, jeśli odbył to
szkolenie u poprzedniego pracodawcy, a teraz w nowej firmie obejmuje stanowisko, na
którym wykonuje te same obowiązki.

Jak powinno zostać udokumentowane wstępne szkolenie BHP?

Odbyte przez pracownika wstępne szkolenie BHP powinno być udokumentowane poprzez
podpisane przez niego oświadczenie oraz dołączone do jedo akt osobowych. Oprócz tego
pracodawca powinien wypełnić i zamieścić w aktach osobowych tzw. ”kartę szkolenia
wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Jak długo jest ważne wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, a dla kadry kierowniczej
maksymalnie 6 miesięcy.

A. Instruktaż ogólny:

Instruktaż ogólny, jaki ma cel?

Szkolenie ogólne ma najczęściej formę instruktażu, czyli ma wyjaśniać praktyczne zasady
BHP. Podczas szkolenia omawia się zarówno prawa oraz obowiązki pracowników, a także
pracodawców. Ponad nowego pracownika zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązującymi na ternie zakładu pracy oraz z przepisami zawartymi w kodeksie
pracy i regulaminie pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz procedurami z zakresu
pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto musi odbyć instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny z zasad BHP, muszą odbyć: nowo zatrudnieni pracownicy, uczniowie
szkół zawodowych, jeśli zostali zatrudnieni w ramach praktycznej nauki zawodu oraz
praktykanci (studenci).

Kiedy należy odbyć instruktaż ogólny i ile on trwa?

Z częścią ogólną przepisów BHP należy zapoznać pracownika, jeszcze przed podjęciem pracy. Szkolenie takie w formie instruktażu powinno trwać minimum 3 godziny lekcyjne

Jak powinien zostać udokumentowany instruktaż ogólny?
Szkolenie z zakresu instruktażu ogólnego należy udokumentować w odpowiednim do tego
celu przygotowanym i prowadzonym rejestrze lub poprzez wydanie zaświadczenia o
ukończonym instruktarzu i dołączeniu go do akt osobowych pracownika.

B. Instruktaż stanowiskowy:

Instruktaż stanowiskowy, jaki ma cel?

Instruktaż stanowiskowy odnosi się do zasad pracy na danym stanowisku pracy, dlatego też jest
bardziej szczegółowy od szkolenia ogólnego. Celem szkolenia stanowiskowego jest
zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy oraz z ryzykiem zawodowym i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Na instruktaż stanowiskowy powinny składać się następujące etapy:
• rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem
• przedstawienie i objaśnienie przez instruktora czynności, które będą wykonywane przez pracownika
• próbne wykonanie przez pracownika, zaprezentowanych czynności, pod nadzorem
• instruktora
• samodzielna praca pracownika w obecności instruktora
• Sprawdzenie i ocenienie sposobu wykonywania pracy przez pracownika b

Kto musi odbyć instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy z zasad BHP muszą odbyć pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych oraz wszyscy, którzy będą narażeni na działanie czynników
szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, a także uczniowie i studenci odbywający praktykę
zawodową.

Kiedy należy odbyć instruktaż stanowiskowy i ile on trwa?

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić z pracownikiem przed jego
przystąpieniem do pracy na określonym stanowisku. Nie ma sztywnych ram czasowych, jak długo powinien trwać instruktaż stanowiskowy. Wszystko zależy od doświadczenia, stażu pracy, stanowiska a także od zagrożeń jakie może napotkać pracownik podczas wykonywania zadań. Zakłada się, że tego typu szkolenie powinno trwać minimum 8 godzin lekcyjnych, a dla
pracowników biurowych około 2 godzin lekcyjnych. Nie mniej jednak czas przeszkolenia
powinien być indywidualnie dopasowany do potrzeb i wymagań danego stanowiska oraz
doświadczenia zawodowego pracownika.

Jak powinien zostać udokumentowany instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z
zakresu zasad BHP. Pozytywny wynik sprawdzianu, pozwala na dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku.

4. Okresowe szkolenie BHP:

Co charakteryzuje okresowe szkolenie BHP?
Okresowe szkolenie BHP przeprowadza się w celu ugruntowania, poszerzenia i
aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie BHP.
Pozwalają one także zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-
organizacyjnymi wprowadzonymi w zakładzie pracy.

Kto musi odbyć okresowe szkolenie BHP?

Okresowe szkolenie BHP powinni odbyć: pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, kierownicy, brygadziści, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi, pracownicy służby BHP oraz pracownicy, którzy pracują na stanowiskach, na których występują szczególnie duże czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Kiedy należy przeprowadzić okresowe szkolenie BHP?

Pierwsze okresowe szkolenie BHP należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia przez pracownika pracy na określonym stanowisku, natomiast w przypadku
kadry kierowniczej powinno to być w okresie 6 miesięcy.
Kolejne okresowe szkolenia odbywają się: dla pracowników na stanowiskach
robotniczych – co najmniej raz na 3 lata, a dla pracowników na stanowiskach robotniczych z
wysokim ryzykiem – co najemnie raz na rok, dla pracowników administracyjno- biurowych –
raz na 6 lat, a dla pozostałych pracowników – raz na 5 lat.

Kiedy pracownik jest zwolniony z okresowego szkolenia BHP?

Z okresowego szkolenia BHP może być zwolniony pracownik, który w okresie 6 lub 12
miesięcy odbył je u innego pracodawcy i posiada aktualne zaświadczenie. Zwolnione zostają
także osoby, które w wyznaczonym terminie przeszły szkolenie okresowe na innym niż
obecnie stanowisku, ale zakres tematyczny szkolenia pokrywa się dla obu stanowisk.

W jakiej formie można prowadzić okresowe szkolenie BHP?

Okresowe szkoleni BHP może zostać zorganizowane w formie:
• kursu – zajęcia praktyczne i teoretyczne, trwające minimum 15 godzin lekcyjnych
• seminarium – trwające minimum 5 godzin lekcyjnych
• samokształcenia kierowanego – szkolenia, które wymagają od pracownika dużo
wkładu własnego w teoretyczne opanowanie materiału szkoleniowego

Jak powinno zostać udokumentowane okresowe szkolenie BHP?

Okresowe szkolenie BHP powinno zakończyć się egzaminem który pozwoli sprawdzić,
stopień przyswojenia materiału przez pracowników. Egzamin ten powinien przygotować i
przeprowadzić organizator szkolenia. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia organizator
szkolenia do wydania zaświadczenia, które zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

5. Czy szkolenie BHP dotyczy, także pracodawcy?
Zgodnie z artykułem 237 3 § 21 Kodeksu pracy, również pracodawca musi odbyć szkolenie
z zakresu BHP i uaktualniać swoją wiedzę na ten temat.
Każdy pracodawca powinien wiedzieć jakie obowiązki nakłada na niego prawo pracy względem pracownika. Szkolenie takie jest niezwykle ważne, aby zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz poznać podstawowe zasady BHP.

W czasie szkolenia BHP pracodawca dowie się m.in.:
• jakie obowiązki wynikają z zasad BHP
• co grozi za naruszenie przepisów BHP
• jak chronić kobiety w ciąży oraz młodocianych pracowników
• jak zorganizować nadzór i kontrolę nad warunkami pracy
• jak profilaktycznie dbać o zdrowie swoich pracowników

6. Czy możliwe jest szkolenie BHP po angielsku?

Szkolenie BHP z angielskiego – Occupational safety and health, (OSH)
W Polsce szkolenie BHP dotyczy również obcokrajowców, tak więc jeśli firma
zatrudnia anglojęzycznych pracowników, oni również muszą zostać przeszkoleni.
W takiej sytuacji pracodawca ma dwa warianty. Może zorganizować szkolenie w języku angielskim, albo zatrudnić tłumacza.
Jak wynika z powyższego tekstu szkolenie BHP jest niezmiernie ważne oraz stanowi
nieodzowny element każdej pracy. Przeprowadzone w firmie kursy powinny być przede
wszystkim konkretne, a jednocześnie atrakcyjne dla pracowników i pracodawcy.
Obecnie szkolenia BHP są wymagane tylko dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, umowy – zlecenia, czy prowadzący własną działalność gospodarczą, według prawa nie mają obowiązku przejścia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nie mniej jednak na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego miejsca pracy, dlatego może warto przeszkolić wszystkie zatrudnione w firmie osoby, bez względu na rodzaj umowy. Dzięki szkoleniom BHP pracownicy nabywają umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, a w razie nieszczęśliwego wypadku potrafią udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Może więc warto zainwestować w swoich pracowników, aby odpowiednio przygotować ich do wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, co może zaowocować w przyszłości zmniejszaniem ilości wypadków podczas wykonywanej pracy.

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnymi szkoleniami z zakresu BHP zapraszamy do współpracy.
 

Cezary Myśliwiec

Share This